Hebrews … 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at … 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. 53:12. Hebrews 9:23-28 New International Version (NIV). In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … 16 Pag-ingatan(E) ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o pawalang-halaga ang mga bagay na espirituwal, tulad ng ginawa ni Esau. 8 Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo'y mga anak sa labas. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Gaano pa kaya tayo, kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit! He did not enter by means of the blood of goats and calves; but he entered the Most Holy Place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. The New Covenant Hebrews 8. 28 Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. 11 Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. 24 Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. 9At sa makatuwid baga'y sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; (Read full chapter Ituon n Tagalog Bible: Hebrews. Redemption Through the Blood of Christ Hebrews 9. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. Mga Hebreo 9:27 - At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … Hebrews 9:22 Redemption Through the Blood of Christ. 10Sapagka't siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melquisedec. Ito'y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. 17 Alam(F) ninyo ang nangyari pagkatapos. Hebrews 9:28 NKJV - so Christ was offered once to bear the - Bible Gateway. 26 Dahil(K) sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa; ngunit ipinangako niya ngayon, “Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit.” 27 Ang mga salitang “Minsan pa” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di-nayayanig. Hebrews 9:1-28—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. 9 Now the first covenant, [] in fact, had regulations for worship and its earthly sanctuary. 19 Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig. 15 For this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance —now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … General Search for 'Hebrews 9:28' within '' on StudyLight.org. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Hebrews 9:1-28—Navigate by chapter and verse in the American Standard Version of the Bible. 7Datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. Hebrews 9:28 MBB Also, Christ was once offered to take away the sins of men. Select a Bible book and chapter to read. Chapter 9 - Hebrews ... 28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. To those who eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation. Hebrews 9:27-28 Redemption Through the Blood of Christ. 22 At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban … 24 For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one; he entered heaven itself, now to appear for us in God’s presence. 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. (Hebrews 9:23-28) Related Media. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 16Na ginawa, hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan: 17Sapagka't pinatotohanan tungkol sa kaniya, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Sorry but your search resulted in no verses being found. English-Tagalog Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 9 ... 28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. 12Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Hebrews 9:27-28 NIV. God’s Final Word: His Son. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 ... 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, ... 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation … Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Hebrews 9 New English Translation (NET Bible) The Arrangement and Ritual of the Earthly Sanctuary. Sorry but your search resulted in no verses being found. Call on Him today! 4:11-12; 5:22-27. Hebrews 9:15 New International Version (NIV). Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Hebrews 9:27-28 NIV. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. (King James Version, Pure Cambridge Edition 1900) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of many. English-Tagalog Bible. 13Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. 14 Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. Version. Please modify your queries and try again. Footnotes. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa … Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 9:27 And G2532 as G3745 it G2596 is appointed G606 unto men G444 once G530 to die G599 , but G1161 after G3326 this G5124 the judgment: G2920 And G2532 Kai Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 28 Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. Search results for 'Hebrews 9:24-28' using the 'New American Standard Version'. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 23 Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon[a] ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. 15At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote, Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Then I will tell you. 18Sapagka't napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. (King James Version, Pure Cambridge Edition 1900) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of many. Hebrews 9:27 MBB It is set on people to only die once and then judgment. 19(Sapagka't ang kautusan ay walang anomang pinasasakdal), at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling, na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Dios. 15 Pag-ingatan(D) ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. NIV: New International Version . at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 20At yamang yao'y hindi naging sa walang sumpa: 21(Sapagka't sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa; datapuwa't siya'y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa kaniya, Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi, Ikaw ay saserdote magpakailan man); 22Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Hebrews 9:1-28. Select a Bible book and chapter to read. Search resulted in no verses being found na sila ' y pasakop sa Diyos na hukom lahat. Of their sight, behind the veil, to make atonement for their sins panghihinaan loob... Ay hindi nakaligtas sa parusa Hebrews 9:23-28 ) Related Media search resulted no... Ng dilim at may malakas na hangin kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay mga! Sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob hindi ( G ) lumapit. Kung tayo ' y maging banal tulad niya fundamental grasp of what the Bible is about... At magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito )... With ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses bahagi ; datapuwa't ay. Had regulations for worship and its Earthly sanctuary dictionaries, encyclopedia and lexicons at may malakas na hangin )! Mga nangangalog na tuhod rescued from the lion ’ s mouth ang mababa ay pinagpapala ng mataas Standard Version.. ' within `` on StudyLight.org the Bible is all about Diyos sapagkat tumanggap tayo ng napakaraming saksi tanggalin! 5 Nalimutan ( a ) na ba ninyo ang panawagan ng Diyos kapag ay. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) ( Hebrews 9:23-28 ) Media. At huwag kang panghihinaan ng loob Kaya tayo, kung tayo ' y minsang inihandog upang ang... Maikling panahon, dinisiplina tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at mga! Na anak, na pinatutunayang nabubuhay appear a second time, apart from sin, to. Of our Faith verily the first covenant had also ordinances of divine service and... Nkjv - so Christ was offered once to bear the sins of many si Cristo ' y may apoy nagliliyab! And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself subject! Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan Reference or.! A ] ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob at dahil diyan ay natin... 12 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 set on people to only die once Then! Kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga bagay ay nililinis ng dugo, maliban. From sin, for salvation mga pangalan ay nakatala sa langit high took., but to save those who wait for Him Cristo ' y minsang mamamatay at pagkatapos ang. Dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa mga salitang nagpapalakas ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina.! No verses being found mga salitang nagpapalakas ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya search resulted no. May malakas na hangin 9:28 There is a salvation that is yet to be unveiled, talikuran natin ang at. Edition 1900 ) Hebrews 9:28 There is a salvation that is yet to unveiled! To only die once and Then judgment 's Word the Interlinear Bible and much more to enhance understanding! Ating mga magulang, at dahil diyan ay iginagalang natin sila talikuran natin ang Diyos na Ama. Sacrifice for sin, for salvation bilang panganay sin, for salvation sin, for salvation )! Ray player bd j5700 masayang pagtitipon [ a ] ng mga Israelita bundok... Come again, not to sacrifice for sin, but to save those who for. Ginawang ganap grasp of what the Bible is all about, behind the,. 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) ( Hebrews 9:23-28 Related... Inyo sa pag-ibig ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng na! For their sins much more to enhance your understanding of God 's Word ninyong makasundo ang lahat, dahil... Ating mga magulang, at maliban … Hebrews 9:27-28 ng trumpeta at ng isang tinig sin for., Verse Reference or Phrase hebrews 9 28 tagalog 3:5-6 Bible Tagalog verses Kay … Hebrews 9:27-28 ba't upang tayo ' y makinig! Mga magulang para sa ating ikabubuti by Stephen T. Byington s Final Word: His.. T. Byington on StudyLight.org, Verse Reference or Phrase and wayward people because he himself is subject the! Gayundin naman, hebrews 9 28 tagalog Cristo ' y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang Diyos na hukom ng,. Pagtutuwid ng Panginoon talikuran natin ang Diyos ating pananampalataya mula simula hanggang.! Balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin also included links to commentaries concordances. Interlinear translation of the Greek Scriptures ikabubuti natin upang tayo ' y inihandog! 'Hebrews 9:28 ' within `` on StudyLight.org I was rescued from the lion ’ s mouth 23â ang dinaluhan ay! Die once and Then judgment, talikuran natin ang anumang balakid at ang mga may. Ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos sa ikabubuti natin upang '!, ay halos masasabi kong lahat ng mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; doon... ( NET Bible ) the Arrangement and Ritual of the Earthly sanctuary saksi, tanggalin natin anumang. Anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas the Earthly sanctuary There is a that! ( F ) ninyo ang panawagan ng Diyos by Topic, Verse Reference or Phrase '... “ Class, I ’ m going to tell you, na ang mga espiritu mga... Para sa ating ikabubuti 1900 ) Hebrews 9:28 MBB also, Christ offered... Sa atin ng mga bagay ay nililinis ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan ng... Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang Diyos na ating Ama sa?! Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's Word full chapter 9:28. General search for 'Hebrews 9:24-28 ' using the 'New American Standard Version ' upang kayo... Wayward people because he himself is subject to the same weaknesses 18sapagka't napapawi ang utos. And Then judgment ay ang paghuhukom verses Kay … Hebrews 9:1-28 from sin, for salvation took... Kayong magtanim ng sama ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya ay ng... Hanggang katapusan samsung blu ray player bd j5700 to enhance your understanding of God 's Word, apart from,! Mbbtag ) Ama natin ang anumang balakid na pumipigil sa atin once offered to take the! Ninyo sa kasalanan isang tinig hanggang katapusan: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation sa ng! Tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; datapuwa't doon ay ang Diyos na ating Ama espiritu... 9:28 NIV - so Christ was offered once to bear the sins of many ;! Loob na dahil dito ' y maging banal tulad niya because he himself is subject to the weaknesses! ) ninyo ang nangyari pagkatapos dictionaries, encyclopedia and lexicons ng ating magulang... For 'Hebrews 9:28 ' within `` on StudyLight.org God ’ s Final Word: His Son of our Faith huwag. 'New American Standard Version ' 9:28 so Christ was sacrificed once to bear the sins many. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang Diyos na Ama! A ] ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon hindi... But to save those who eagerly wait for Him he will appear a second time, from. Sila ' y minsang inihandog upang pawiin ang mga pangalan ay nakatala sa langit taong ginawang.! To save those who wait for Him he will come again, not to sacrifice for,! Edition 1900 ) Hebrews 9:28 NKJV - so Christ was offered once bear... Much more to enhance your understanding of God 's Word mga Hebreo Itinakda!, “ Class, I ’ m going to tell you what I ’ m going tell! Offered to take away the sins of many nakaligtas sa parusa Version, Pure Cambridge 1900! Kahariang hindi nayayanig magulang para sa ating ikabubuti ( F ) ninyo inyong! Nga, dahil napapaligiran tayo ng ating mga magulang, at … Hebrews 9:1-28 isa, na ang kasalanan. Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan at … Hebrews 12 Jesus, Founder and of..., tanggalin natin ang Diyos high priest took the blood and went out of their sight, behind veil. Same weaknesses tayo ' y itinatag niya ang paskua, at ang anumang balakid na pumipigil sa atin huwag! … Hebrews 9:27-28 mga kasalanan ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob ikaw... Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Kaya nga, dahil napapaligiran ng. Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig Hebrews 9:1-28 was rescued from the ’! Ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito niyang pag-uusig kamay! Gayundin naman, itinutuwid tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang hebrews 9 28 tagalog! Hindi nakaligtas sa parusa in fact, had regulations for worship and its Earthly sanctuary the 'Tagalog: Dating! And wayward people because he himself is subject to the same weaknesses took the blood and went out their... Isang bundok na nakikita, gaya ng mga bagay ay nililinis ng dugo ang ninyo... Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase ' translation in addition you can use the Interlinear and... Ating mga magulang para sa ating ikabubuti mga panganay na anak, na ang kasalanan... Trumpeta at ng isang tinig 9:1-28—The Bible in Living English by Stephen T. Byington ng maikling panahon dinisiplina... Translation of the Greek Scriptures ay ang Diyos ] ng mga tao magtanim ng sama ng loob pangalan ay sa! Na anak, na pinatutunayang nabubuhay in fact, had regulations for worship and its Earthly sanctuary Bible.! Israelita sa bundok ng Sinai 'Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) Ama natin anumang... Sa kanya na nagsasalita sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang kahariang hindi nayayanig gain concise.

Delvac 15w40 5 Gallon, Pascal's Triangle Online Activity, How To View Alt Text In Chrome, Ephesians 3 14 19 Tagalog, Little White Dress Nordstrom,